Home » داستان بیژن و منیژه از شاهنامه by Abolqasem Ferdowsi
داستان بیژن و منیژه از شاهنامه Abolqasem Ferdowsi

داستان بیژن و منیژه از شاهنامه

Abolqasem Ferdowsi

Published
ISBN :
Hardcover
136 pages
Enter the sum

 About the Book 

یکی از داستان های عبرت آموز و عاشقانه و حماسی شاهنامه که در کمال استادی سروده شده، داستان بیژن و منیژه استفروهشت رستم به زندان کمندبر آوردش از چاه با پای بندخروشید رستم چو او را بدیدهمه تن، در آهن شده، ناپدیدبزد دست و بگسست زنجیر و بندجدا کرد ازوMoreیکی از داستان های عبرت آموز و عاشقانه و حماسی شاهنامه که در کمال استادی سروده شده، داستان بیژن و منیژه استفروهشت رستم به زندان کمندبر آوردش از چاه با پای بندخروشید رستم چو او را بدیدهمه تن، در آهن شده، ناپدیدبزد دست و بگسست زنجیر و بندجدا کرد ازو حلقه و پای بندبدو گفت رستم که بر جان توببخشود بخشنده یزدان تو